Brief varkensmegastal-vergunning Oirschot

Berichten

24 juni 2018

Geachte leden van de Provinciale Staten van Brabant

Via de media bereikte ons het bericht dat de gemeente Oirschot vergunning heeft verleend voor een megastal aan de Logtsebaan in Oirschot. Het betreft hier een varkensstal voor 16.000 varkens. In eerste instantie weigerde de gemeente Oirschot de vergunning te realiseren, echter het nieuw gevormde College is helaas op dit besluit terug gekomen.

Als dierenartsen en leden van de Caring Vets willen we bij deze bezwaar maken tegen het houden van dieren in de intensieve veehouderij, zeker in deze grote hoeveelheden.

Caring Vets is een vereniging van ruim 130 dierenartsen die zich inzet voor verbetering van het dierenwelzijn en milieu. Caring Vets werkt mee aan de verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van dierenwelzijn en de implementatie daarvan in de praktijk. Zie www.caringvets.nl

De intensieve veehouderij is een factor van belang voor waar het betreft achteruitgang van milieu, klimaat en biodiversiteit. Vaak wordt het gebruik van innovatieve ontwikkelingen aangehaald als verbeterkansen voor de luchtkwaliteit. Betere luchtwassers en filters zouden kunnen zorgen voor minder  uitstoot van  geur, ammoniak en fijnstof. Het effect hiervan is echter vaak minder dan gedacht, bovendien blijkt dat in de praktijk aanwezige apparatuur vaak niet wordt gebruikt. Over de reductie van methaan, lachgas, CO2 en endotoxinen zijn weinig gegevens bekend.
Het is duidelijk, dat luchtwassers en filters  doekjes voor het bloeden zijn uit de categorie “green washing”. Ze hebben hooguit een gunstig effect voor de korte termijn op lokaal niveau.

Buiten bovengenoemde  emissies zijn er tal van vervuilende en schadelijke activiteiten die in de omgeving van een dergelijke megastal te verwachten zijn:

 • Vervoer van voer, dieren, materialen, drijfmest. Deze zorgen voor geluidsoverlast, emissie van uitlaatgassen, wegdekbesmeuring.
 • Drijfmest die wordt uitgereden of geïnjecteerd en zorgt voor geluid – en stankoverlast, emissie van broeikasgassen, vermesting van bodem en water, dramatische achteruitgang van biodiversiteit. De teelt van snijmaïs als opvanggewas voor exorbitante hoeveelheden drijfmest moet hierbij als ecologische misdaad gezien worden.
 • Milieubelasting door afval van ontsmettingsmiddelen, wasmiddelen, antischuimmiddelen, geneesmiddelen. Vaak ‘verdwijnen’ deze middelen via de drijfmest naar het land, waar ze weer uitspoelen richting oppervlaktewater.
 • Vervuiling van de voedselketen door vlees dat anthelmintica, antibiotica, zoönotische en multiresistente micro-organismen bevat.
 • Grondstoffen voor de productie van varkensvoer die onder andere geteeld worden in Zuid-Amerika hebben een dramatische negatieve impact op de ecologie van de omgeving waar deze geteeld worden, met name decimering van regenwouden en natuur
 • Vervoer van grondstoffen voor voerproductie is brandstofintensief, net zoals het diesel intensieve verwerken en uitrijden van drijfmest
 • Grootschalige landschapsontsiering door gebouwen en monoculturen, hetgeen de toeristen industrie niet ten goede zal komen.
 • Ziekte-uitbraken, inherent aan een ‘ziek’ systeem van dieren houden, worden momenteel door de overheid aan de sector ‘vergoed’ en dus op de belastingbetaler afgewenteld. Dat geldt evenzo voor calamiteiten zoals de Fipronil-affaire.

De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een studie laten verrichten naar de verborgen kosten (‘extensies’ )van de vee-industrie. Het blijkt dat de kiloknaller peperduur is. Een Wagenings rapport heeft deze bevindingen bevestigd (http://edepot.wur.nl/212332).  De sector moet eigenlijk als failliet gezien worden. Financieel en moreel. Ook door de toenemende maatschappelijke druk is het investeren in een moreel verwerpelijk systeem absoluut niet duurzaam te noemen.

In de intensieve veehouderij wordt het welzijn van dieren, in dit geval varkens, ernstig geschonden. Voor de minimale eisen betreffende het welzijn van dieren wordt uitgegaan van de 5 vrijheden van Brambell waarin omschreven wordt dat dieren

 • Vrij van honger en dorst
 • Vrij van ongemak
 • Vrij van pijn, verwonding en ziekte
 • Vrij van angst en stress
 • Vrij in het uiten van natuurlijk gedrag

moeten zijn.

 

Een sector waarin aan deze vrijheden niet wordt voldaan en waarin het dierenwelzijn stelselmatig en op grote schaal wordt geschonden, is de intensieve veehouderij. Zelfs aan de wettelijke verplichtingen uit het Besluit Houders van dieren wordt niet voldaan. In de ongeriefrapporten van de WUR (http://edepot.wur.nl/190225 en http://edepot.wur.nl/4983  wordt een duidelijk beeld geschetst van het lijden van dieren in dit huidige systeem.

Om enkele voorbeelden te noemen: de zeugen brengen een kwart van hun leven door in kooien waarin ze zich niet kunnen omdraaien, maar slechts enkele stappen voor- of achteruit kunnen zetten. Deze intelligente dieren (na mensen, primaten en dolfijnen de intelligentste dieren op aarde) krijgen daardoor beengebreken, hartproblemen en depressies. Onder de biggen is de sterfte zeer hoog, onder andere door het (te) vroeg spenen, het bij elkaar zetten van diverse tomen (waardoor gevechten ontstaan), het houden op een kale roostervloer en het gebrek aan afleiding. Om deze problemen te verminderen worden staartjes afgeknipt en tandjes gevijld. Stelt u zich de verontwaardiging voor wanneer wij honden, de trouwe maar veel minder intelligente vriend van de mens, op deze manier zouden houden!

In de intensieve veehouderij worden vele milieu-overtredingen begaan, waarbij de controle onder de maat is en waartegen nauwelijks wordt opgetreden.

Hoe is het mogelijk dat de Provincie Brabant deze megastal binnen haar grenzen wil toestaan terwijl reeds lang bekend is welke negatieve gevolgen dit met zich meebrengt? Het beleid van de overheid is in deze buitengewoon tweeslachtig. Aan de ene kant staan klimaat en milieu hoog in het vaandel, terwijl aan de andere kant de vervuiler, te weten de intensieve veehouderij, wordt gekoesterd.

Bij deze vragen wij u vanuit onze professionaliteit, maar ook als betrokken en bezorgde burgers met klem het  beleid binnen de Provincie meer toekomstbestendig te maken en de vestiging van deze megastal tegen te houden.

Indien daartoe uitgenodigd willen wij graag hierover met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van Caring Vets

 

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...