Paardenmarkten

Geen categorie

Caring Vets is van mening dat paardenmarkten verboden moeten worden. Bij herhaling is gebleken dat tijdens aan- en afvoer van de dieren en hun verblijf op de markt het paardenwelzijn ernstig wordt geschaad.

Paardenmarkten in Nederland zijn onderdeel van  een traditie waarbij dieren vooral worden ingezet voor vermaak en aankleding van een feest. De meeste paarden die op een paardenmarkt worden aangeboden vertegenwoordigen letterlijk de onderkant van de markt. De dieren zijn van weinig waarde, wat mede ten grondslag ligt aan het feit dat  aan hun welzijn onvoldoende aandacht besteed wordt. Een deel van de dieren wordt na afloop van de markt op (soms zeer) langdurig transport gezet naar het buitenland.

Het in stand houden van paardenmarkten zorgt voor onnodig leed van paarden omdat:

  1. relatief veel van de aangeboden paarden lichamelijke (pijn) klachten hebben waardoor langdurig transport en langdurig aangebonden staan op de markt onwenselijk is.
  2. de paarden gedurende de markt zeer langdurig stress ervaren vanwege een vreemde omgeving, vreemde soortgenoten waar ze gedwongen dicht naast moeten staan, veel lawaai,  drukte en (dronken) feestgangers.
  3. de paarden vroeg in de nacht aangevoerd worden en de hele dag staan aangebonden. De overgebleven dieren worden als laatste na afloop weer op transport gezet. Dit houdt in dat de dieren lange tijd niet kunnen rusten, met name de dieren die van ver weg aangevoerd worden en/of na afloop op lange afstandstransport gezet worden.
  4. er is vaak geen water en hooi aanwezig, en indien wel aanwezig wordt dit niet of te weinig aangeboden aan de dieren. In de regel staan de dieren te kort aangebonden zodat ze niet bij het hooi kunnen.
  5. de paarden ernstig beperkt zijn in het kunnen uitoefenen van hun natuurlijke gedrag: door het langdurig aangebonden staan is het onmogelijk normaal sociaal gedrag te vertonen.
  6. de paarden ernstig en langdurig beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid.
  7. de paarden onvoldoende bescherming genieten tegen weersinvloeden zoals regen, wind en felle zon.
  8. de paarden door de stress en het kort op elkaar staan onrustig worden. Dit lokt vaak ruw gedrag uit van de handelaren naar de dieren toe en soms zelfs naar de mensen die het voor de dieren opnemen.
  9. de paarden veel en lang zonder toezicht staan waardoor onrust en problemen (zoals verstrikt raken in het touw) niet of laat opgemerkt worden. Ze worden ook niet beschermd tegen ongewenst gedrag van het feestende publiek.
  10. de paarden niet gecontroleerd worden op (besmettelijke) ziektes vooraf aan de deelname. Door urenlang zeer dicht op elkaar te staan gecombineerd met stress is de kans dat besmettelijke ziektes worden overgebracht groot. Hierdoor kan ziekte ontstaan na afloop van de paardenmarkt waardoor dagen tot weken na de markt het dierenwelzijn ook nog aangetast kan worden. Dit kan ook tot verspreiding van besmettelijke ziektes leiden.

Hiermee worden bovendien  onderstaande wetten overtreden:

Wet Dieren art. 2.1 Dierenmishandeling 

Lid 1. Het is verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen.

Wet Dieren art. 1.3 Intrinsieke waarde 

Lid 1. De intrinsieke waarde van het dier wordt erkend.
Lid 2. Onder erkenning van de intrinsieke waarde als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan erkenning van de eigen waarde van dieren, zijnde wezens met gevoel. Bij het stellen van regels bij of krachtens deze wet, en het nemen van op die regels gebaseerde besluiten, wordt ten volle rekening gehouden met de gevolgen die deze regels of besluiten hebben voor deze intrinsieke waarde van het dier, onverminderd andere gerechtvaardigde belangen. Daarbij wordt er in elk geval in voorzien dat de inbreuk op de integriteit of het welzijn van dieren, verder dan redelijkerwijs noodzakelijk, wordt voorkomen en dat de zorg die de dieren redelijkerwijs behoeven is verzekerd.
Lid 3. Voor de toepassing van het tweede lid wordt tot de zorg die dieren redelijkerwijs behoeven in elk geval gerekend dat dieren zijn gevrijwaard van:

§  a. dorst, honger en onjuiste voeding;

§  b. fysiek en fysiologisch ongerief;

§  c. pijn, verwonding en ziektes;

§  d. angst en chronische stress;

§  e. beperking van hun natuurlijk gedrag;

voor zover zulks redelijkerwijs kan worden verlangd.

Het moge duidelijk zijn dat de dieren op de paardenmarkt hier niet van gevrijwaard zijn, met name fysiek en fysiologisch ongerief, angst en beperking van hun natuurlijke gedrag en vaak ook nog lijden door dorst en honger.

Besluit houders van dieren Artikel 1.6

Lid 1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.

Lid 2. Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften.

Lid 3. Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.

Er is inmiddels een terechte roep uit de maatschappij om op respectvolle wijze met dieren om te gaan. Dieren hebben hun eigen intrinsieke waarde en soort specifieke behoeftes en gevoelens. Tradities zoals paardenmarkten geven het signaal af dat je met dieren kunt doen wat je wilt en dat het plezier van de mens belangrijker is dan het (gebrek aan) welzijn van het dier

Wij , Caring Vets, willen daarom alle gemeentes, waar deze evenementen georganiseerd worden, oproepen om te stoppen met het houden van paardenmarkten en de verkoop van levende dieren te verbieden, om de hierboven genoemde welzijns- en gezondheidsredenen. Het feest zal niet minder leuk zijn voor de bezoekers, maar het zal de dieren behoeden voor onaanvaardbaar lijden en stress.

Caring Vets, werkgroep paard

De laatste berichten

15.04.24
Politiek & Wetgeving

Position Paper Onbedwelmde Slacht 2024

Lees hier het volledige document
08.04.24
Dierenarts & Praktijk

Caring Movement genomineerd voor Deltaplan Veehouderij Award

De afgelopen weken heeft de Dierenbescherming en oproep gedaan aan koplopers in een diergerichte en duurzame veehouderij om zich op te geven voor de Deltaplan...
04.04.24
Politiek & Wetgeving

Oproep handels- & houdverbod

Alleen een fokverbod voor dieren met schadelijke uiterlijke kenmerken lost de gezondheids- en welzijnsproblemen niet op. Daarvoor is het noodzakelijk dat het fokverbod wordt aangevuld...